All Header Images © Daniel Voegelin http://www.danvoegelin.com/  
 

Vietnamese Family Weekly Activities

 

Hội thảo tháng 1 và tháng 2 năm 2021!

Trước thềm năm mới VTCMV gửi đến các gia đình thật nhiều Sức Khoẻ, Bình An, Hạnh Phúc,  Phước Lộc!

Do tình hình dịch bệnh vẫn kéo dài, VTCMV sẽ tiếp tục duy trì các sinh hoạt hàng tuần cho các gia đình qua mạng cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

  1. Mỗi tối thứ tư lúc 7pm: Drum ALive:    https://us04web.zoom.us/j/196943028
  2. Mỗi sáng thứ bảy lúc 10am: Music Therapy:  https://us04web.zoom.us/j/925545331
  3. Mỗi chiều chủ nhật lúc 1pm: Youth Group – sinh hoạt cho các em tuổi thanh thiếu niên:    https://us02web.zoom.us/j/85313504078

Rất mong quý phụ huynh tham gia và tạo điều kiện cho các con sinh hoạt.

Lịch các buổi nói chuyện vào mỗi tối thứ năm trong tháng 1 & 2 như sau:

1. Tối thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 từ 6pm-8pm
Topic: Nói chuyện với Luật Sư Elizabeth Topaz  – về IEP – Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân

Buổi nói chuyện sẽ giúp phụ huynh hiểu thêm về tất cả những điều quan trọng trên một kế hoạch học tập các nhân của các con-IEP, và những lưu ý khi xem IEP.

Link:  https://us02web.zoom.us/j/88131427846

2. Tối thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 từ 6pm-8pm
Topic:  Nói chuyện với Thạc Sĩ Laura Mead, từ bệnh viện McClean và trường PathWays Academy về hội chứng tự kỷ

Buổi nói chuyện sẽ giúp phụ huynh có thêm kiến thức cơ bản về hội chứng tự kỷ, tổng quan về các chương trình trị liệu và viễn ảnh ở các giai đoạn khác nhau của các con

Link: https://us02web.zoom.us/j/83849216502

3. Tối thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm

Topic: Nói chuyện với Thạc Sĩ Laura Mead, từ bệnh viện McClean và trường PathWays Academy về tư duy phát triển

Buổi nói chuyện sẽ giúp phụ huynh hiểu thêm về Tư Duy Phát Triển, một khái niệm là các con sẽ học được các kĩ năng cần nếu chúng ta tạo điều kiện cho các con học.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81471652289

4. Tối thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm

Topic:  Nói chuyện với Nói chuyện với Nói Chuyện Với Thạc Sĩ Giáo Dục Kelley Challen and Tabitha Monahan, NESCA về đánh giá chuyển tiếp trong mùa COVID

Buổi nói chuyện giúp phụ huynh hiểu thêm về các đánh giá chuyển tiếp trong mùa COVID cho các con ở tuổi thanh thiếu niên

Link:  https://us02web.zoom.us/j/82728865613

5. Tối thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm
Topic:  Nói chuyện với Nói chuyện với Giám đốc Ginger Kwan, về hành trình của một người chính bà, một người mẹ có con mắc hội chứng tự kỷ

Buổi nói chuyện về hành trình của một người Mẹ có con mắc hội chứng tự kỷ để trở thành Giám đốc một tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật tại bang WA

Link: https://us02web.zoom.us/j/89647154867

6. Tối thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm

Topic:  Nói chuyện với Nói chuyện với Thạc sĩ Giáo Dục, Erica Kovach, từ bệnh viện McClean và trường PathWays Academy về Toán học và Hội chứng Tự kỷ

Buổi nói chuyện sẽ giúp phu huynh có thêm thông tin về hội chứng tự kỷ và toán học. Cô Erica cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc dạy toán cho học sinh mắc hội chứng tự kỷ.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81255140418

Lưu ý: Nếu có sự đồng ý của các diễn giả, các buổi nói chuyện sẽ được truyền tải live trên trang Facebook của VTCMV để quý vị theo dõi tại đường link này:
https://www.facebook.com/vongtaychameViet

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với VTCMV tại email: vongtaychameviet@gmail.com

Xin cảm ơn.
VTCMV

Mừng Xuân Tân Sửu 2021!

Vòng Tay Cha Mẹ Việt kính mời các gia đình có con em khuyết tật và tự kỷ tham gia Hội Tết qua mạng vào đêm thứ bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2021 từ 6-8 giờ tối.

Mong quý phụ huynh vào đường link này để đăng kí:
https://forms.gle/PyT6zutZevuRxrV88

Hạn chót đăng kí là ngày 23 tháng 1 năm 2021

Lưu ý: Do số thẻ Bingo card hạn chế (50 thẻ), VTCMV sẽ chuyển đến các gia đình đăng kí sớm đến khi hết thẻ. Tất cả các gia đình nào đăng kí đều sẽ nhận được lì xì gửi bằng đường bưu điện.

Đề nghị quý phụ huynh giữ lại tất cả các bao lì xì và chỉ giúp các con mở bao li xì vào tối mồng 6 để cùng đón Tết nếu được.

Xin cảm ơn và mong các gia đình tham gia.

Sau khi quý phụ huynh đăng kí, VTCMV sẽ gửi đường link để quý vị đăng nhập vào Hội Tết.

VTCMV

 

Workshop January and February 2021!

On the eve of the new year, VTCMV sends many families a lot of Suc Khoe, Binh An, Hanh Phuc, Phuoc Loc!

Due to the persistent disease situation, VTCMV will continue to maintain weekly activities for families online until there is a new announcement, specifically as follows:

  1. Every Wednesday night at 7pm: Drum ALive : https://us04web.zoom.us/j/196943028
  2. Every Saturday morning at 10am: Music Therapy: https://us04web.zoom.us/j/925545331
  3. Every Sunday afternoon at 1pm: Youth Group – Youth activities : https://us02web.zoom.us/j/85313504078

We hope parents participate and create conditions for the activities of the children.

The talk schedule every Thursday night in January & February is as follows:

1. Thursday evening January 21, 2021 from 6 pm-8pm
Topic: Talk to Attorney Elizabeth Topaz – about the IEP – Personal Study Plan

The talk will help parents gain an understanding of all the important things on a child’s individual learning plan-IEP, and considerations when viewing the IEP.

Link: https://us02web.zoom.us/j/88131427846

Thursday evening January 28, 2021 from 6 pm-8pm
Topic: Talking to Master Laura Mead, from McClean Hospital and PathWays Academy about autism

The talk will help parents gain a basic understanding of autism, an overview of their child’s therapeutic programs and perspectives at different stages.

Link: https://us02web.zoom.us/j/83849216502

3. Thursday evening February 4, 2021 from 6 pm-8pm

Topic: Talking to Master Laura Mead, from McClean Hospital and PathWays Academy about growth thinking

The talk will help parents understand more about Developmental Thinking, a concept that children will learn the skills they need if we enable them to learn.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81471652289

4. Thursday evening February 11, 2021 from 6 pm-8pm

Topic: Speak to Talk to Talk to Masters of Education Kelley Challen and Tabitha Monahan, NESCA on transition assessment in COVID season

The talk helps parents learn more about transition assessments during the COVID season for their teenage children

Link: https://us02web.zoom.us/j/82728865613

Thursday evening February 18, 2021 from 6 pm-8pm
Topic: Talking with Director Ginger Kwan, about the journey of a grandmother, a mother with a child with autism

A talk about the journey of a Mother with an autistic child becoming the Director of a WA service provider

Link: https://us02web.zoom.us/j/89647154867

6. Thursday evening February 25, 2021 from 6 pm-8pm

Topic: Speak to Speak with a Master of Education, Erica Kovach , from McClean Hospital and PathWays Academy School of Mathematics and Autism Syndrome

The talk will help parents get more information about autism and math. Erica will also share her experiences in teaching math to autistic students.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81255140418

Note: With the consent of the speakers, the talks will be broadcast live on the Facebook page of VTCMV for you to follow at this link:
https://www.facebook.com/vongtaychameViet

If you have any questions, please contact VTCMV directly at email: khutaychameviet@gmail.com

Thank you.
VTCMV

Welcome to the New Year of the Ox 2021!

Parents’ Arms Vietnam invites families with children with disabilities and autism to join the Tet Festival online on Saturday night, February 6, 2021 from 6-8 pm.

Parents, please visit this link to register:
https://forms.gle/PyT6zutZevuRxrV88

Registration deadline is January 23, 2021

Note: Due to the limited number of Bingo cards (50 cards), VTCMV will deliver to families who register early until the card runs out. All families who register will receive lucky money sent by mail.

Please keep all the red packets and only help your children to open the red packets on the evening of the 6th to celebrate Tet if possible.

Thank you and expect all the families to join.

After parents register, VTCMV will send you a link to log in to the Tet Festival.

VTCMV

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*