All Header Images © Daniel Voegelin http://www.danvoegelin.com/  
 
02/11/21

Social Safety for Students with Intellectual Impairments & ASD

Join Zoom Meeting https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/86892835127

 

Leadership Forums address many of the ways that parents can and have served as advocates for children and families in the Boston Public Schools and take place every 2nd Thursday of the month from 1/14/2021 – 6/10/2021 and are done in collaboration with Behavioral Health Services and/or The Boston Music Project.
 

The topic for this session is Social Safety Curriculum Implementation for Intellectually Impaired and ASD students.

Monica Pomare is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Family Leadership Forum Time: 06:30 PM Eastern Time (US and Canada)

 

 

Meeting ID: 868 9283 5127
One tap mobile +13126266799,,86892835127# US (Chicago) +16465588656,,86892835127# US (New York) Dial by your location +1 312 626 6799 US (Chicago) +1 646 558 8656 US (New York) +1 301 715 8592 US (Washington DC) +1 346 248 7799 US (Houston) +1 669 900 9128 US (San Jose) +1 253 215 8782 US (Tacoma) Meeting ID: 868 9283 5127
01/25/21

Vietnamese Family Weekly Activities

 

Hội thảo tháng 1 và tháng 2 năm 2021!

Trước thềm năm mới VTCMV gửi đến các gia đình thật nhiều Sức Khoẻ, Bình An, Hạnh Phúc,  Phước Lộc!

Do tình hình dịch bệnh vẫn kéo dài, VTCMV sẽ tiếp tục duy trì các sinh hoạt hàng tuần cho các gia đình qua mạng cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

 1. Mỗi tối thứ tư lúc 7pm: Drum ALive:    https://us04web.zoom.us/j/196943028
 2. Mỗi sáng thứ bảy lúc 10am: Music Therapy:  https://us04web.zoom.us/j/925545331
 3. Mỗi chiều chủ nhật lúc 1pm: Youth Group – sinh hoạt cho các em tuổi thanh thiếu niên:    https://us02web.zoom.us/j/85313504078

Rất mong quý phụ huynh tham gia và tạo điều kiện cho các con sinh hoạt.

Lịch các buổi nói chuyện vào mỗi tối thứ năm trong tháng 1 & 2 như sau:

1. Tối thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 từ 6pm-8pm
Topic: Nói chuyện với Luật Sư Elizabeth Topaz  – về IEP – Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân

Buổi nói chuyện sẽ giúp phụ huynh hiểu thêm về tất cả những điều quan trọng trên một kế hoạch học tập các nhân của các con-IEP, và những lưu ý khi xem IEP.

Link:  https://us02web.zoom.us/j/88131427846

2. Tối thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 từ 6pm-8pm
Topic:  Nói chuyện với Thạc Sĩ Laura Mead, từ bệnh viện McClean và trường PathWays Academy về hội chứng tự kỷ

Buổi nói chuyện sẽ giúp phụ huynh có thêm kiến thức cơ bản về hội chứng tự kỷ, tổng quan về các chương trình trị liệu và viễn ảnh ở các giai đoạn khác nhau của các con

Link: https://us02web.zoom.us/j/83849216502

3. Tối thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm

Topic: Nói chuyện với Thạc Sĩ Laura Mead, từ bệnh viện McClean và trường PathWays Academy về tư duy phát triển

Buổi nói chuyện sẽ giúp phụ huynh hiểu thêm về Tư Duy Phát Triển, một khái niệm là các con sẽ học được các kĩ năng cần nếu chúng ta tạo điều kiện cho các con học.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81471652289

4. Tối thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm

Topic:  Nói chuyện với Nói chuyện với Nói Chuyện Với Thạc Sĩ Giáo Dục Kelley Challen and Tabitha Monahan, NESCA về đánh giá chuyển tiếp trong mùa COVID

Buổi nói chuyện giúp phụ huynh hiểu thêm về các đánh giá chuyển tiếp trong mùa COVID cho các con ở tuổi thanh thiếu niên

Link:  https://us02web.zoom.us/j/82728865613

5. Tối thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm
Topic:  Nói chuyện với Nói chuyện với Giám đốc Ginger Kwan, về hành trình của một người chính bà, một người mẹ có con mắc hội chứng tự kỷ

Buổi nói chuyện về hành trình của một người Mẹ có con mắc hội chứng tự kỷ để trở thành Giám đốc một tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật tại bang WA

Link: https://us02web.zoom.us/j/89647154867

6. Tối thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm

Topic:  Nói chuyện với Nói chuyện với Thạc sĩ Giáo Dục, Erica Kovach, từ bệnh viện McClean và trường PathWays Academy về Toán học và Hội chứng Tự kỷ

Buổi nói chuyện sẽ giúp phu huynh có thêm thông tin về hội chứng tự kỷ và toán học. Cô Erica cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc dạy toán cho học sinh mắc hội chứng tự kỷ.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81255140418

Lưu ý: Nếu có sự đồng ý của các diễn giả, các buổi nói chuyện sẽ được truyền tải live trên trang Facebook của VTCMV để quý vị theo dõi tại đường link này:
https://www.facebook.com/vongtaychameViet

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với VTCMV tại email: vongtaychameviet@gmail.com

Xin cảm ơn.
VTCMV

Mừng Xuân Tân Sửu 2021!

Vòng Tay Cha Mẹ Việt kính mời các gia đình có con em khuyết tật và tự kỷ tham gia Hội Tết qua mạng vào đêm thứ bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2021 từ 6-8 giờ tối.

Mong quý phụ huynh vào đường link này để đăng kí:
https://forms.gle/PyT6zutZevuRxrV88

Hạn chót đăng kí là ngày 23 tháng 1 năm 2021

Lưu ý: Do số thẻ Bingo card hạn chế (50 thẻ), VTCMV sẽ chuyển đến các gia đình đăng kí sớm đến khi hết thẻ. Tất cả các gia đình nào đăng kí đều sẽ nhận được lì xì gửi bằng đường bưu điện.

Đề nghị quý phụ huynh giữ lại tất cả các bao lì xì và chỉ giúp các con mở bao li xì vào tối mồng 6 để cùng đón Tết nếu được.

Xin cảm ơn và mong các gia đình tham gia.

Sau khi quý phụ huynh đăng kí, VTCMV sẽ gửi đường link để quý vị đăng nhập vào Hội Tết.

VTCMV

 

Workshop January and February 2021!

On the eve of the new year, VTCMV sends many families a lot of Suc Khoe, Binh An, Hanh Phuc, Phuoc Loc!

Due to the persistent disease situation, VTCMV will continue to maintain weekly activities for families online until there is a new announcement, specifically as follows:

 1. Every Wednesday night at 7pm: Drum ALive : https://us04web.zoom.us/j/196943028
 2. Every Saturday morning at 10am: Music Therapy: https://us04web.zoom.us/j/925545331
 3. Every Sunday afternoon at 1pm: Youth Group – Youth activities : https://us02web.zoom.us/j/85313504078

We hope parents participate and create conditions for the activities of the children.

The talk schedule every Thursday night in January & February is as follows:

1. Thursday evening January 21, 2021 from 6 pm-8pm
Topic: Talk to Attorney Elizabeth Topaz – about the IEP – Personal Study Plan

The talk will help parents gain an understanding of all the important things on a child’s individual learning plan-IEP, and considerations when viewing the IEP.

Link: https://us02web.zoom.us/j/88131427846

Thursday evening January 28, 2021 from 6 pm-8pm
Topic: Talking to Master Laura Mead, from McClean Hospital and PathWays Academy about autism

The talk will help parents gain a basic understanding of autism, an overview of their child’s therapeutic programs and perspectives at different stages.

Link: https://us02web.zoom.us/j/83849216502

3. Thursday evening February 4, 2021 from 6 pm-8pm

Topic: Talking to Master Laura Mead, from McClean Hospital and PathWays Academy about growth thinking

The talk will help parents understand more about Developmental Thinking, a concept that children will learn the skills they need if we enable them to learn.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81471652289

4. Thursday evening February 11, 2021 from 6 pm-8pm

Topic: Speak to Talk to Talk to Masters of Education Kelley Challen and Tabitha Monahan, NESCA on transition assessment in COVID season

The talk helps parents learn more about transition assessments during the COVID season for their teenage children

Link: https://us02web.zoom.us/j/82728865613

Thursday evening February 18, 2021 from 6 pm-8pm
Topic: Talking with Director Ginger Kwan, about the journey of a grandmother, a mother with a child with autism

A talk about the journey of a Mother with an autistic child becoming the Director of a WA service provider

Link: https://us02web.zoom.us/j/89647154867

6. Thursday evening February 25, 2021 from 6 pm-8pm

Topic: Speak to Speak with a Master of Education, Erica Kovach , from McClean Hospital and PathWays Academy School of Mathematics and Autism Syndrome

The talk will help parents get more information about autism and math. Erica will also share her experiences in teaching math to autistic students.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81255140418

Note: With the consent of the speakers, the talks will be broadcast live on the Facebook page of VTCMV for you to follow at this link:
https://www.facebook.com/vongtaychameViet

If you have any questions, please contact VTCMV directly at email: khutaychameviet@gmail.com

Thank you.
VTCMV

Welcome to the New Year of the Ox 2021!

Parents’ Arms Vietnam invites families with children with disabilities and autism to join the Tet Festival online on Saturday night, February 6, 2021 from 6-8 pm.

Parents, please visit this link to register:
https://forms.gle/PyT6zutZevuRxrV88

Registration deadline is January 23, 2021

Note: Due to the limited number of Bingo cards (50 cards), VTCMV will deliver to families who register early until the card runs out. All families who register will receive lucky money sent by mail.

Please keep all the red packets and only help your children to open the red packets on the evening of the 6th to celebrate Tet if possible.

Thank you and expect all the families to join.

After parents register, VTCMV will send you a link to log in to the Tet Festival.

VTCMV

 

09/2/20

Min. 4 Day In-Person Option For All Students with High Needs

In Person Services in School, Community or Home

Spanish

Chinese

Haitian Creole

 

08/18/20

Special Education Rights During Covid-19

LOCATION

Zoom:https://us02web.zoom.us/j/82084138611?pwd=WG81T2prTlJpenk2QlRTeGYrTFkwQT09 

Meeting ID:

820 8413 8611

Passcode: 

618526

 Interpretations will be available in Mandarin, Cantonese, Spanish, Cape Verdean Creole, Somali &  ASL

 

Spanish

Portuguese

 

 

Vietnamese

 

 

Cape Verdean Creole

 

Chinese

 

 

 

Haitian Creole

 

French

 

Arabic

 

 

Somali

 

 

 

08/7/20

SpEd Reopening Question & Answer Meeting

Please RSVP here.

Thursday, August 13, 2020
6:00-7:30p
Zoom: https://bit.ly/2PqdmWn Meeting ID: 999 2061 9783
Passcode: 013617

08/4/20

BPS Reopening Fall 2020, Draft 1

BPS Reopening Plan Draft 1

07/14/20

Webinars: Mixing Therapy Strategies with Fun Summer Activities

ot.png

Kitchen Conversation, Summer Style: How to mix OT into summer fun

July 16th

Carrie Alvarado, Ph.D., OTR, Chief Operating Officer, Autism Community Network (San Antonio, TX)

Carrie Alvarado is the creator and director of the Earliest Connections Clinic and the DIRFloortime/PACT (Pediatric Autism Communication Therapy) Hands-on Family Empowerment program at Autism Community Network (ACN), a non-profit focused on provision of both interdisciplinary diagnosis and innovative intervention for young children with autism spectrum disorder.

Register

mh.png

Kitchen Conversation, Summer Style: Supporting mental health during summer fun

July 23rd

Marcela Mota Aversa, clinician, Preschool Outreach Program, The Home for Little Wanderers (Boston, MA)

Marcela Mota Aversa is a Clinician & Early Education Mental Health Consultant at The Home For Little Wanderers and a Gallery Educator at the Museum of Fine Arts.

Register

st.png

Kitchen Conversation, Summer Style: How to mix speech therapy into summer fun

July 30th

Cindy Harrison, M.Sc., Reg. CASLPO, Speech Language Pathologist (Ottawa, CA)

Cindy Harrison is a speech language pathologist practicing in Ottawa, Canada. Cindy’s area of clinical focus is the assessment and intervention for children/youth and young adults with autism spectrum disorder and developmental disabilities. Cindy is also senior faculty with Profectum, a not for profit training institute that specializes in training clinicians in DIR/Floortime.

04/24/20

Everyday ABA for Parents

https://www.bmc.org/pediatrics-autism-program/parent-training-everyday-aba

Parent Training: Everyday ABA

Everyday ABA: Practical Strategies for You and Your Child

ABA, or Applied Behavior Analysis, is considered by many to be the gold standard intervention for teaching individuals with Autism Spectrum Disorder. Through its data driven, evidence-based methodology, ABA has been shown to encourage positive behavior change, skill development, and greater independence for a wide variety of learners. ABA is a science and each child’s program should be designed around their unique learning profile. While ABA may be accessed as an intervention by trained professionals through a child’s individualized education plan (IEP), or through your family’s insurance plan, the foundations of this therapeutic approach can be used by YOU, right at home.

In partnership with New England ABA, the Autism Program at BMC developed a free 6-part parent training series, focused on helping parents and caregivers learn about behavior, how to change behavior, and ways to promote skills in their children. Click below to access these training videos and supplemental materials.

Accessibility and Language Settings

To utilize Closed Captioning, press CC Youtube CC in the lower right hand corner of the video.

To change the Closed Captioning language, select the settings symbol Settings, and press Subtitles/CC → Auto-translate → [Your Language].

Everyday ABA Session 1: What is ABA anyway?

In this session, Tim Sullivan (M.Ed., BCBA, LABA; Executive Director, NE ABA) will describe the background on Applied Behavior Analysis and how it can be used to support behavior management, promote communication, facilitate play and independence skills, and help you connect with your child.

Class Documents


Everyday ABA Session 2: Promoting Lasting Behavior Change


Everyday ABA Session 3: Teaching Communication


Everyday ABA Session 4: Creating a Reinforcement System


Everyday ABA Session 5: Building Home Routines


Everyday ABA Session 6: Community-based Strategies


Additional Resources


About the Class

03/26/20

Message from SafetyNet Tracking Systems

Hello SEPAC Families:

In these trying times we want to pass on to you critical information on the SafetyNet program and we are open for business 24/7 for any questions or assistance you may need.

Those of you who currently have the SafetyNet tracker on your child, be sure the battery is working by using your tester and be sure to change it when the time comes. Our warehouse is fully operational and can ship any needed supplies.

As we all know, children with ASD can become confused and frightened, even regress, when routines are interrupted causing them to bolt from the safety of your care.

Should this happen, be sure to call 911 immediately and SafetyNet next. DO NOT spend precious time looking for them, call first then search for them leaving a contact number we can call you on.

For those of you wishing to enroll your child in SafetyNet, contact our Customer Service Center at 877-434-6384 or you can enroll on-line at www.safetynettracking.com.

If you are experiencing a financial issue, don’t let that stop you as there are funding options available in many areas. Nothing is more important than the safety of your child.

Thank you for your attention and please be safe as we work through this crisis together.

Ralph Poland
SafetyNet Tracking Systems
Field Operations Manager
Marshfield MA Police (Ret.)
110 K St., Suite 330, Boston MA 02127
508-530-1595 Cell
rpoland@safetynettracking.com
www.safetynettracking.com

02/6/20

Volunteers for Autism Research Community Advisory Board

The Crehan Lab at Tufts University is seeking volunteers for our autism research Community Advisory Board.

In particular, we are looking to fill the following roles in this board:

 • Autistic adults (any age)
 • Autistic teenagers (with parental consent, optional parental participation)
 • Parents, siblings, or family members of children/adults with ASD
 • Occupational therapists
 • Adolescent health educators
 • Medical practitioners (pediatricians, psychiatrists, or general medicine)

If any of these experiences describe you, please read on!

The Crehan Lab primarily focuses on studying social cognition and autism, with studies focusing on sexuality and sexual education as well as theory of mind and perceptual processes. Members of the community advisory board serve as representatives of their communities to inform our research process and priorities.

In order to participate in the Community Advisory Board, you would need to review research summaries we will send prior to the meeting (about 30 minutes) and attend the meeting. If you are unable to physically attend the meeting, you can observe via video (although it will not be possible to participate in the discussion via video this year).

During the meeting, we would like to hear your input on current proposed studies and ideas for future studies. We believe it is important to have a diverse group of individuals with knowledge of or experience with autism spectrum disorders as well as health, development, and sexuality. We feel as though you/a representative of your organization would make a great addition to this team.

This meeting will occur at Tufts Medford Campus on Thursday, February 27th starting at 6:30pm and run until around 8:00 pm. No prior experience with research is required to participate in this event. The Crehan Lab will provide dinner, childcare, and cover your transportation costs.

If you are interested in participating, please email CrehanLab@tufts.edu with the following information:

Your name, phone number, email address

If you are bringing any children who will need childcare and, if so, their names and ages

Food allergies

If we can cover public transportation or parking costs for you so we can facilitate that ahead of time.

If you have any questions please reach out to: CrehanLab@tufts.edu or call Dr. Crehan at (617) 627-3393. Be sure to leave your name and contact information (either email or phone number).

Thanks,

Crehan Lab