All Header Images © Daniel Voegelin http://www.danvoegelin.com/  
 
01/25/21

Vietnamese Family Weekly Activities

 

Hội thảo tháng 1 và tháng 2 năm 2021!

Trước thềm năm mới VTCMV gửi đến các gia đình thật nhiều Sức Khoẻ, Bình An, Hạnh Phúc,  Phước Lộc!

Do tình hình dịch bệnh vẫn kéo dài, VTCMV sẽ tiếp tục duy trì các sinh hoạt hàng tuần cho các gia đình qua mạng cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

 1. Mỗi tối thứ tư lúc 7pm: Drum ALive:    https://us04web.zoom.us/j/196943028
 2. Mỗi sáng thứ bảy lúc 10am: Music Therapy:  https://us04web.zoom.us/j/925545331
 3. Mỗi chiều chủ nhật lúc 1pm: Youth Group – sinh hoạt cho các em tuổi thanh thiếu niên:    https://us02web.zoom.us/j/85313504078

Rất mong quý phụ huynh tham gia và tạo điều kiện cho các con sinh hoạt.

Lịch các buổi nói chuyện vào mỗi tối thứ năm trong tháng 1 & 2 như sau:

1. Tối thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 từ 6pm-8pm
Topic: Nói chuyện với Luật Sư Elizabeth Topaz  – về IEP – Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân

Buổi nói chuyện sẽ giúp phụ huynh hiểu thêm về tất cả những điều quan trọng trên một kế hoạch học tập các nhân của các con-IEP, và những lưu ý khi xem IEP.

Link:  https://us02web.zoom.us/j/88131427846

2. Tối thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021 từ 6pm-8pm
Topic:  Nói chuyện với Thạc Sĩ Laura Mead, từ bệnh viện McClean và trường PathWays Academy về hội chứng tự kỷ

Buổi nói chuyện sẽ giúp phụ huynh có thêm kiến thức cơ bản về hội chứng tự kỷ, tổng quan về các chương trình trị liệu và viễn ảnh ở các giai đoạn khác nhau của các con

Link: https://us02web.zoom.us/j/83849216502

3. Tối thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm

Topic: Nói chuyện với Thạc Sĩ Laura Mead, từ bệnh viện McClean và trường PathWays Academy về tư duy phát triển

Buổi nói chuyện sẽ giúp phụ huynh hiểu thêm về Tư Duy Phát Triển, một khái niệm là các con sẽ học được các kĩ năng cần nếu chúng ta tạo điều kiện cho các con học.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81471652289

4. Tối thứ năm ngày 11 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm

Topic:  Nói chuyện với Nói chuyện với Nói Chuyện Với Thạc Sĩ Giáo Dục Kelley Challen and Tabitha Monahan, NESCA về đánh giá chuyển tiếp trong mùa COVID

Buổi nói chuyện giúp phụ huynh hiểu thêm về các đánh giá chuyển tiếp trong mùa COVID cho các con ở tuổi thanh thiếu niên

Link:  https://us02web.zoom.us/j/82728865613

5. Tối thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm
Topic:  Nói chuyện với Nói chuyện với Giám đốc Ginger Kwan, về hành trình của một người chính bà, một người mẹ có con mắc hội chứng tự kỷ

Buổi nói chuyện về hành trình của một người Mẹ có con mắc hội chứng tự kỷ để trở thành Giám đốc một tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật tại bang WA

Link: https://us02web.zoom.us/j/89647154867

6. Tối thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021 từ 6pm-8pm

Topic:  Nói chuyện với Nói chuyện với Thạc sĩ Giáo Dục, Erica Kovach, từ bệnh viện McClean và trường PathWays Academy về Toán học và Hội chứng Tự kỷ

Buổi nói chuyện sẽ giúp phu huynh có thêm thông tin về hội chứng tự kỷ và toán học. Cô Erica cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc dạy toán cho học sinh mắc hội chứng tự kỷ.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81255140418

Lưu ý: Nếu có sự đồng ý của các diễn giả, các buổi nói chuyện sẽ được truyền tải live trên trang Facebook của VTCMV để quý vị theo dõi tại đường link này:
https://www.facebook.com/vongtaychameViet

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với VTCMV tại email: vongtaychameviet@gmail.com

Xin cảm ơn.
VTCMV

Mừng Xuân Tân Sửu 2021!

Vòng Tay Cha Mẹ Việt kính mời các gia đình có con em khuyết tật và tự kỷ tham gia Hội Tết qua mạng vào đêm thứ bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2021 từ 6-8 giờ tối.

Mong quý phụ huynh vào đường link này để đăng kí:
https://forms.gle/PyT6zutZevuRxrV88

Hạn chót đăng kí là ngày 23 tháng 1 năm 2021

Lưu ý: Do số thẻ Bingo card hạn chế (50 thẻ), VTCMV sẽ chuyển đến các gia đình đăng kí sớm đến khi hết thẻ. Tất cả các gia đình nào đăng kí đều sẽ nhận được lì xì gửi bằng đường bưu điện.

Đề nghị quý phụ huynh giữ lại tất cả các bao lì xì và chỉ giúp các con mở bao li xì vào tối mồng 6 để cùng đón Tết nếu được.

Xin cảm ơn và mong các gia đình tham gia.

Sau khi quý phụ huynh đăng kí, VTCMV sẽ gửi đường link để quý vị đăng nhập vào Hội Tết.

VTCMV

 

Workshop January and February 2021!

On the eve of the new year, VTCMV sends many families a lot of Suc Khoe, Binh An, Hanh Phuc, Phuoc Loc!

Due to the persistent disease situation, VTCMV will continue to maintain weekly activities for families online until there is a new announcement, specifically as follows:

 1. Every Wednesday night at 7pm: Drum ALive : https://us04web.zoom.us/j/196943028
 2. Every Saturday morning at 10am: Music Therapy: https://us04web.zoom.us/j/925545331
 3. Every Sunday afternoon at 1pm: Youth Group – Youth activities : https://us02web.zoom.us/j/85313504078

We hope parents participate and create conditions for the activities of the children.

The talk schedule every Thursday night in January & February is as follows:

1. Thursday evening January 21, 2021 from 6 pm-8pm
Topic: Talk to Attorney Elizabeth Topaz – about the IEP – Personal Study Plan

The talk will help parents gain an understanding of all the important things on a child’s individual learning plan-IEP, and considerations when viewing the IEP.

Link: https://us02web.zoom.us/j/88131427846

Thursday evening January 28, 2021 from 6 pm-8pm
Topic: Talking to Master Laura Mead, from McClean Hospital and PathWays Academy about autism

The talk will help parents gain a basic understanding of autism, an overview of their child’s therapeutic programs and perspectives at different stages.

Link: https://us02web.zoom.us/j/83849216502

3. Thursday evening February 4, 2021 from 6 pm-8pm

Topic: Talking to Master Laura Mead, from McClean Hospital and PathWays Academy about growth thinking

The talk will help parents understand more about Developmental Thinking, a concept that children will learn the skills they need if we enable them to learn.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81471652289

4. Thursday evening February 11, 2021 from 6 pm-8pm

Topic: Speak to Talk to Talk to Masters of Education Kelley Challen and Tabitha Monahan, NESCA on transition assessment in COVID season

The talk helps parents learn more about transition assessments during the COVID season for their teenage children

Link: https://us02web.zoom.us/j/82728865613

Thursday evening February 18, 2021 from 6 pm-8pm
Topic: Talking with Director Ginger Kwan, about the journey of a grandmother, a mother with a child with autism

A talk about the journey of a Mother with an autistic child becoming the Director of a WA service provider

Link: https://us02web.zoom.us/j/89647154867

6. Thursday evening February 25, 2021 from 6 pm-8pm

Topic: Speak to Speak with a Master of Education, Erica Kovach , from McClean Hospital and PathWays Academy School of Mathematics and Autism Syndrome

The talk will help parents get more information about autism and math. Erica will also share her experiences in teaching math to autistic students.

Link: https://us02web.zoom.us/j/81255140418

Note: With the consent of the speakers, the talks will be broadcast live on the Facebook page of VTCMV for you to follow at this link:
https://www.facebook.com/vongtaychameViet

If you have any questions, please contact VTCMV directly at email: khutaychameviet@gmail.com

Thank you.
VTCMV

Welcome to the New Year of the Ox 2021!

Parents’ Arms Vietnam invites families with children with disabilities and autism to join the Tet Festival online on Saturday night, February 6, 2021 from 6-8 pm.

Parents, please visit this link to register:
https://forms.gle/PyT6zutZevuRxrV88

Registration deadline is January 23, 2021

Note: Due to the limited number of Bingo cards (50 cards), VTCMV will deliver to families who register early until the card runs out. All families who register will receive lucky money sent by mail.

Please keep all the red packets and only help your children to open the red packets on the evening of the 6th to celebrate Tet if possible.

Thank you and expect all the families to join.

After parents register, VTCMV will send you a link to log in to the Tet Festival.

VTCMV

 

11/17/20

Northeast Family Services

With the uncertainty regarding the pandemic, remote schooling, and income insecurity, many children and their families are under a great deal of stress. Northeast Family Services is offering mental health and behavioral health programs that can help families and children cope more effectively with the challenges ahead.

Northeast Family Services has immediate or almost immediate availability for the following programs:

 • In Home (Family) Therapy (IHT)(English, Spanish and Portuguese): twice-weekly intensive family therapy to improve communication, emotional regulation, and smoother family functioning (anyone can refer)
 • Outpatient Therapy individual weekly counseling to explore feelings and improve mood (anyone can refer)
 • In Home Behavioral Services (IHBS): twice-weekly intensive family-based services that focus on changing specific behavioral concerns (anyone can refer)
 • Therapeutic Mentoring (TM):  One to one weekly community-based service during which the child and Therapeutic Mentor focus on goals related to social skills and emotional regulation (must be referred by a clinical “hub” who is the child’s outpatient clinician, Intensive Care Coordinator, or IHT Clinician)

Northeast Family Services is also offering these specialized programs with immediate or almost immediate availability:

 • Multicultural Outreach Team (MOT):  treating the specialized needs of Spanish and Portuguese-speaking families.
 • PRIDE Team:  serving the mental health needs of the LGBTQ+ community.

We are also accepting referrals for:

 • ABA (Applied Behavior Analysis)ABA is an evidenced-based approach to understanding and changing behavior. By determining the function of behaviors, a behavior analyst identifies ways to modify the home environment and teach new skills to improve an individual’s health and safety, ability to communicate, and family relationships.

All programs are currently being offered through telehealth to ensure the health and safety of those we serve during the COVID-19 pandemic.

For more information on all of our services or to submit an online referral, please visit our website at ne-family.com. You may also respond to this email or reach out to Veronica Paris Boske using her contact information below.

Veronica Paris Boske, MSW, LICSW

Program Director Metro Region

MOT Program Director Metro, Northeast & Southeast Regions

Northeast Family Services

Cell: 978-482-8277, Main office: 774-206-1125

Email: vboske@ne-family.com

10/13/20

Parents Supporting Parents (PSP) All are Welcome

TUESDAYS AT 7:00 PM, EST CLICK HERE PASSWORD: PARENTS 

WEDNESDAYS AT 7:30 PM, EST  CLICK HERE, PASSWORD: PARENTS

THURSDAYS AT 12:00 PM, EST CLICK HERE PASSWORD: P2PGROUP!

Free to All Caregivers.

*** Confidentiality Agreement*** In order to create a safe space for all we ask that by participating in a group you are acknowledging to also keep all information including names, schools, etc. confidential. 

 

09/4/20

Navigating Special Education As We Return to School

Join us via Zoom on Thursday, September 17th at 1 pm for a presentation and training on navigating special education as we prepare for return to school, led by Marisol Garcia of Health Law Advocates.
Join us for a special training and presentation, led by Marisol Garcia, Director/Managing Attorney for the MHAP for Kids Program at Health Law Advocates.

This training will cover special education related issues regarding COVID-19, how to navigate the various types of school reopening plans, and how to prepare for re-entry to school. The training articulates the current Department of Education and Department of Elementary and Secondary Education guidance to school districts, as well as how to advocate for special education services during these changing times.

The webinar is suitable for families, providers, advocates, and schools and will last one hour, including a Q&A period at the end.

Information on joining via Zoom will be sent out closer to the event date. We have a limited capacity! We will also be streaming live on Facebook for those unable to join us via Zoom.

Sign Up Here!

 

08/6/20

BPS – Virtual Covid Community Equity Roundtable 8/7/20

You are invited to join BPS and other community members at the Virtual Covid Community Equity Roundtable on Friday 11:00 AM – 12:30 PM to share your thoughts with BPS.

Join Zoom Meeting:

https://bostonpublicschools.zoom.us/j/94195032715
Meeting ID: 941 9503 2715

One tap mobile
+19292056099,,94195032715# US (New York)

Agenda-BPS Virtual Community Equity Roundtable-Rolling Agenda
Hello All,We will be hosting the second of many BPS Virtual COVID Community Equity Roundtables.
Please feel free to add interested parties to this call invitation.
Agenda to follow, but for now please find below the purpose of the meeting:
Purpose:
1. To communicate with stakeholders about how BPS is prioritizing equity with resource distribution
2. To get ideas from stakeholders how we might make improvements
3. To hear from stakeholders how they might be able to support BPS’ COVID relief effortIn solidarity and partnership,Charles